Školský internát pri SZŠ sv. Alžbety  v Košiciach

Informácie pred nástupom do školského internátu v školskom roku 2021/22

 1.  Nástup na internát je pre všetky žiačky 01.09.2021

žiačky 1. ročníkov 15.00. – 16.00.

žiačky 2. ročníkov 16.00. -17.00.

žiačky 3. ročníkov 17.00. – 18.00.

žiačky 4. ročníkov a vyššie 18.00.-19.00.(najneskôr do 20.00. hodiny)

 2.      Vstup do priestorov bude povolený len jednému z rodičov (zákonnému zástupcovi)  a žiačkam.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka

3. Pri vstupe je potrebné chrániť sa rúškom, respirátor (prekrytie horných dýchacích ciest) a dezinfikovať si ruky.

4. Prosíme o vytlačenie a vypísanie nasledovných tlačív. Ak si ich už prinesiete vypísané, urýchli sa tým naša práca v deň nástupu. V prílohe máte aj tlačivo na lekárske potvrdenie, prosím o jeho potvrdenie alebo môže lekár použiť svoje tlačivo.

Bezpríznakovosť žiaka

Bezinfekčnosť prostredia

Vyžadujeme ako opatrenie preventívneho charakteru na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Zákonný zástupca svojim podpisom potvrdí, že  žiak nemá nariadené karanténne ochorenie, nemá prenosné ochorenie  ani akútne ochorenie, ktoré nesmie byť staršie ako tri dni.

Súhlas so spracovaním údajov

Lekárske potvrdenie

Podľa § 11 ods. 6 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov má školské zariadenie právo získavať a spracúvať osobné údaje o žiakoch, týkajúce sa:

- fyzického a duševného zdravia,

- mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky.

Bez lekárskeho potvrdenia žiačka nemôže byť ubytovaná v školskom internáte.Ak lekár má dovolenku, určite ma svojho zastupujúceho lekára.

Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v školskom internáte, je podľa § 144 ods. 9 zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca povinný oznámiť školskému internátu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine, účasť žiaka na súťažiach...

Pokiaľ zákonný zástupca vie vopred príčinu žiakovej neprítomnosti, zabezpečí doručenie písomného ospravedlnenia školskému internátu.

Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca povinný oznámiť školskému zariadeniu dôvod neprítomnosti - telefonicky, e-mailom... 

Pondelkové príchody do ŠI

Žiaci, ktorí budú prichádzať do školského internátu v pondelok, nech si vypíšu potrebné tlačivo.

5. Platba za školský internát sa vypláca v hotovosti v deň nástupu na ŠI. Platí sa mesiac vopred, môžu sa zaplaťiť dva mesiace vopred. (druhú platbu je nutné uhradiť do 16.9.2021). Taktiež v deň nástupu je potrebné uhradiť 5 eur príspevok na kreatívne aktivity(všetky žiačky) a 10 eur fond opráv(novoubytované žiačky).

6. Jedáleň – obedy + večere sa budú dať vybaviť hneď v tento prvý deň u pani vedúcej. / Každý ubytovaný je povinný sa stravovať v školskej jedálni (žiačky zo SZŠ sv. Alžbety – obed, večera, pre ostatných žiakov je povinná večera). Ak sú zdravotné prekážky a žiak sa nemôže stravovať v školskej jedálni, žiak je povinný priniesť lekárske potvrdenie a predložiť ho vedúcej školskej jedálne.

 Vo štvrtok 2.9. 2021 už bude obed a večera pre školský internát.

7. Je potrebné si priniesť prezuvky, 2x kladku (jedna do obuvárni a jedna do izby na skriňu), fotka 3x3,5cm (novoubytovné žiačky).

8. Paplón, vankúš a deka je súčasťou vybavenia izby. Ak si prajete môžete si priniesť aj svoje. Obliečky si nosí každý sám.