Školský internát pri SZŠ sv. Alžbety  v Košiciach

Informácie pre rodičov žiakov ubytovaných v ŠI

1. Školský internát (ďalej len ŠI) poskytuje pre ubytované žiačky starostlivosť: ranná služba od 6,00-14,00 hod.; skup. vychovávatelia od 14,00-22,00 hod.; nočná pohotovosť od 22,00-06,00 hod.

2. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa zameriava najmä na všestrannú pomoc pri príprave žiačok na vyučovanie, formovanie ich vzťahu k sebe, vzdelávaniu, sebavýchove a voľbe povolania, na rozvíjanie ich nadania, špecifických schopností a tvorivosti a na vytváranie podmienok na ich záujmovú činnosť, aktívne využitie voľného času a oddych.

3. Do ŠI môže byť prijatá žiačka, ktorá nemá zdravotné problémy a podmienky na ubytovanie a stravovanie v ŠI jej vyhovujú. ŠI nie je personálne ani materiálne vybavený pre pomoc žiačkám so špeciálnymi chorobami. Preto je potrebné priniesť zo sebou pri nástupe žiačky do ŠI lekárske potvrdenie a prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti prostredia. (lekárske potvrdenie a prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti prostredia)

4. Ak je žiačka uznaná ako PN, je povinná ihneď opustiť školský internát. Ak je žiačka chorá už doma je potrebné ohlásiť telefonicky, alebo e-mailom, že žiačka nepríde do ŠI vychovávateľkám. 

5. Nedeľný príchod žiačky od rodičov je od 16.00 do 21.00 hod. Povolený príchod žiačok v nedeľu do ŠI len do 22,00 hod. na písomné požiadanie rodiča, s uvedením dôvodu. 

6. Povolený príchod žiačok do ŠI v pondelok ráno /resp. priamo do školy/ je na písomné požiadanie rodiča s uvedením dôvodu.  (Žiadosť o príchod žiačky v pondelok ráno)

7. Ubytovaná žiačka je povinný vychovávateľke vopred oznámiť, ak musí z vážnych dôvodov odísť domov počas školského týždňa a to prostredníctvom písomného / e-mailom/ alebo telefonického požiadania rodičov. (Ospravedlnenie neprítomnosti žiačky v ŠI - tlačivo)

8. Zo stravy sa žiačka môže odhlásiť iba zo závažných dôvodov (choroba, školský výlet a pod.), inak je žiačka povinná uhradiť platbu za stravu v plnom rozsahu, ak žiačka ochorie doma alebo sa stane iná mimoriadna udalosť pre ktorú sa nemôže vrátiť do ŠI, musí rodič túto skutočnosť nahlásiť vedúcej jedálne do 11,00 hod.

9. Zákonný zástupca, alebo žiačka uhrádza mesačne poplatok za ubytovanie je podľa ubytovania na poschodí: 1. a 2. poschodie 27 €, 3. poschodie 37 € do 20. predchadzajúceho mesiaca (teda do 20 - teho v mesiaci vopred). Tie ktoré končia svoje štúdium majú upravený poplatok.

10. Zákonný zástupca, alebo žiačka na začiatku šk. roka uhrádza raz ročne 5 € do fondu ŠI, z ktorého následne reailzujeme aktivity v ŠI.. Raz ročne na začiatku školského roka sa platí aj lohový príspevok 10 eur, ktorý sa ku dňu ukončenia školského roka vráti v prípade, že zanechajú izbu v stave, v akom ju dostali. 

11. Žiačka môže byť vylúčená za omeškanie platenia príspevkov na úhradu nákladov na ubytovanie a stravovanie viac ako 1 mesiac a tiež za stále a úmyselné nedodržiavanie školského poriadku v ŠI.

12. Žiačky staršie ako 18 rokov sa musia podriadiť školskému poriadku ŠI /žiak strednej školy/.

13. Každá žiačka má mať svoje lieky, ktoré užíva, o čom musí upovedomiť skupinovú vychovávateľku. Ďalej má mať základné lieky od bolesti, teploty a vitamíny. 

14. Ak chce rodič ukončiť pobyt žiačky v školskom internáte počas školského roka /výnimka sú maturanti/ zašle do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu ukončenia pobytu písomnú žiadosť riaditeľke školského internátu. (Žiadosť o ukončenie ubytovania v ŠI - tlačivo)

15. Pobyt v školskom internáte cez víkend alebo voľné dni počas školského roka je možný len s písomným súhlasom rodičov s uvedením dôvodu a so súhlasom riaditeľky školy. 

 

Nový príspevok na e-mail
Meno
e-mail
text
Odpíšte číslo